بارمان (ابراهیم زراعتی) - 6473

بارمان

ابراهیم زراعتی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

بارمان

نام مدیر عامل :

ابراهیم زراعتی

کد کاربری :

f24-6473

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133873534 ، 03133873535
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×