ایران نور (مهدی نوری) - 6472

ایران نور

مهدی نوری

42%
جزئیات...
نام شرکت :

ایران نور

نام مدیر عامل :

مهدی نوری

کد کاربری :

f24-6472

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03146568006 ، 03146568007
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×