امیرکبیر (حسین زارعان) - 6471

امیرکبیر

حسین زارعان

42%
جزئیات...
نام شرکت :

امیرکبیر

نام مدیر عامل :

حسین زارعان

کد کاربری :

f24-6471

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×