نام شرکت :

امید اصفهان

نام مدیر عامل :

عبدالهی

کد کاربری :

f24-6470

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133863750 ، 03133863758
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شاپور جدید- پایانه امیرکبیر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 03133863750

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید