چت

امید اصفهان (عبدالهی) - 6470

نام شرکت :

امید اصفهان

نام مدیر عامل :

عبدالهی

کد کاربری :

f24-6470

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03133863750 ، 03133863758
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شاپور جدید- پایانه امیرکبیر

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 03133863750

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×