مجتمع فولادکاران بروجرد (یگانه) - 5334

مجتمع فولادکاران بروجرد

یگانه

47%
جزئیات...
نام شرکت :

مجتمع فولادکاران بروجرد

نام مدیر عامل :

یگانه

کد کاربری :

f24-5334

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات برشکاری انواع ورق و نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش ورق و نبشی

×