پارس بست (سیدی) - 4913

نام شرکت :

پارس بست

نام مدیر عامل :

سیدی

کد کاربری :

f24-4913

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155631852
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید بست آب

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

تولید بست آب