چت

ماشین سازی مطلب

رسول مطلب

67%
جزئیات...

اعلام موجودی ماشین سازی مطلب (رسول مطلب) - 4647

تجهیزات و ماشین آلات
02 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 02 آذر (کد : 12612)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH ۵۵۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x ۵۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x۴۱x۱/۳ وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x ۱۳۰۰ x ۲۰۸۰ تماس :۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
24 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 24 آبان (کد : 12298)

شرکت پارس کیا مهنام دستگاه خمکاری با قابلیت برنامه گیری جهت خمکاری ورق از ضخامت ۰.۵ ۲۰ میلیمتر در طول های ۱۲۵۰ الی ۶۱۰۰ میلیمتر تلفن تماس: ۰۲۱۴۱۴۰۳ ۰۹۱۲۶۶۱۷۷۵۸

تجهیزات و ماشین آلات
21 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 21 آبان (کد : 12220)

۱۱۰۰ غیر اتوماتیک مدل: M.S.M.H ۱۱۰۰ ظرفیت برش در ۹۰ ۱۰۵۰ * ۸۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۷ kw توان موتور اصلی ۸۵۰۰ x ۵۴ x ۱/۳ وزن ۵۵۰۰ kg ابعاد ۴۰۰۰ x ۱۵۰۰ x ۳۰۰۰ تماس: ۰۹۱۲۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
19 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 19 آبان (کد : 12149)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH ۵۵۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x ۵۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x۴۱x۱/۳ وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x ۱۳۰۰ x ۲۰۸۰ تماس :۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
17 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 17 آبان (کد : 12091)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
11 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 11 آبان (کد : 11959)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
07 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 07 آبان (کد : 11819)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH ۵۵۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x ۵۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x۴۱x۱/۳ وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x ۱۳۰۰ x ۲۰۸۰ تماس: ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
05 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 05 آبان (کد : 11701)

شرکت پارس کیا مهنام دستگاه خمکاری با قابلیت برنامه گیری جهت خمکاری ورق از ضخامت ۰.۵ ۲۰ میلیمتر در طول های ۱۲۵۰ الی ۶۱۰۰ میلیمتر تلفن تماس: ۰۲۱۴۱۴۰۳ ۰۹۱۲۶۶۱۷۷۵۸

تجهیزات و ماشین آلات
03 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 03 آبان (کد : 11654)

۱۱۰۰ غیر اتوماتیک مدل: M.S.M.H ۱۱۰۰ ظرفیت برش در ۹۰ ۱۰۵۰ * ۸۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۷ kw توان موتور اصلی ۸۵۰۰ x ۵۴ x ۱/۳ وزن ۵۵۰۰ kg ابعاد ۴۰۰۰ x ۱۵۰۰ x ۳۰۰۰ تماس: ۰۹۱۲۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
30 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 30 مهر (کد : 11543)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x ۲۵۰ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
27 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 27 مهر (کد : 11443)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
23 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 23 مهر (کد : 11382)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x ۲۵۰ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
22 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 22 مهر (کد : 11320)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH ۳۲۰ این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x ۳۲۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x ۲۷ x ۰/۹ وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۳۰۰ تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 37386 15 مهر (کد : 11145)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 37299 14 مهر (کد : 11093)

۱۱۰۰ غیر اتوماتیک مدل: M.S.M.H 1100 ظرفیت برش در ۹۰ ۱۰۵۰ * ۸۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۷ kw توان موتور اصلی ۸۵۰۰ x 54 x 1/3 وزن ۵۵۰۰ kg ابعاد ۴۰۰۰ x 1500 x 3000

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 37116 10 مهر (کد : 10998)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH 550 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x 550 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x41x1/3 وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x 1300 x 2080 تماس :۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 37045 09 مهر (کد : 10943)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x 250 توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 36899 07 مهر (کد : 10865)

۱۱۰۰ غیر اتوماتیک مدل: M.S.M.H 1100 ظرفیت برش در ۹۰ ۱۰۵۰ * ۸۵۰ ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۷ kw توان موتور اصلی ۸۵۰۰ x 54 x 1/3 وزن ۵۵۰۰ kg ابعاد ۴۰۰۰ x 1500 x 3000 تماس: 09122289936 09134575007 03138362037

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 36722 05 مهر (کد : 10767)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x 250 توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 36532 02 مهر (کد : 10633)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 36463 01 مهر (کد : 10598)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH 550 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x 550 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x41x1/3 وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x 1300 x 2080 تماس: 09132289936 09134575007 03138362037

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 36367 31 شهریور (کد : 10529)

1100 غیر اتوماتیک مدل: M.S.M.H 1100 ظرفیت برش در 90 1050 * 850 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی 7 kw توان موتور اصلی 8500 x 54 x 1/3 وزن 5500 kg ابعاد 4000 x 1500 x 3000

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 35891 24 شهریور (کد : 10257)

۵۵۰ تمام اتوماتیک مدل: M.S.M. OH 550 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی دستی نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۵۵۰ x 550 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۵/۵ kw توان موتور اصلی ۶۳۰۰x41x1/3 وزن ۲۱۷۰ kg ابعاد ۳۳۵۰ x 1300 x 2080 تماس :۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 35135 11 شهریور (کد : 9813)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x 250 توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 34656 03 شهریور (کد : 9513)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 34343 29 مرداد (کد : 9336)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x 250 توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 34068 27 مرداد (کد : 9180)

ماشین سازی مطلب طراحی و ساخت انواع اره های نواری فولادبر در سایزها و مدل های مختلف و تامین تیغ اره مورد نیاز

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 33966 26 مرداد (کد : 9120)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۴۵۷۰۰۷ ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 33838 25 مرداد (کد : 9025)

۳۲۰ زاویه بر مدل: M.S.M. DG 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند گیره هیدرولیک یا گیره دستی تیغه هیدرولیک یا تیغه دستی نیز باشد. دکل این دستگاه ثابت و گیره آن زاویه دار می باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۴۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ ۳۲۰ x 250 توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : ۰۹۱۳۲۲۸۹۹۳۶ ۰۹۱۳۴۵۷۵۰۰۷ ۰۳۱۳۸۳۶۲۰۳۷

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 33702 22 مرداد (کد : 8954)

۳۲۰ تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک مدل: M.S.M.OH 320 این دستگاه بنابر سفارش می تواند به صورت گیره ی دستی یا تیغه ی هیدرولیک نیز باشد. ظرفیت برش در ۹۰ ۳۲۰ x 320 ظرفیت برش در ۴۵ توان موتور اصلی ۱/۵ kw توان موتور اصلی ۳۶۶۰ x 27 x 0/9 وزن ۷۶۰ kg ابعاد ۱۹۰۰ x 1000 x 1300 تماس : 09132289936 09134575007 03138362037

×