فرزانه منصوری - 4430

نام :

فرزانه منصوری

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-4430

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

×