چت

غلامرضا ابوطالبی - 4195

نام :

غلامرضا ابوطالبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4195

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03133807772
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33807772

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری ورق

×