گروه فنی مهندسی بنیان صنعت (محمد فلکی ) - 3546

گروه فنی مهندسی بنیان صنعت

محمد فلکی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه فنی مهندسی بنیان صنعت

نام مدیر عامل :

محمد فلکی

کد کاربری :

f24-3546

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134464390
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

×