برج بنا فولاد خاورمیانه (سعید نیرومند ) - 3117

برج بنا فولاد خاورمیانه

سعید نیرومند

34%
جزئیات...
نام شرکت :

برج بنا فولاد خاورمیانه

نام مدیر عامل :

سعید نیرومند

کد کاربری :

f24-3117

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166514423
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

×