برج بنا فولاد خاورمیانه

سعید نیرومند

34%
نام شرکت :

برج بنا فولاد خاورمیانه

نام مدیر عامل :

سعید نیرومند

کد کاربری :

f24-3117

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166514423
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید