چت

عبدالله یونسی - 2935

نام :

عبدالله یونسی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2935

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×