چت

بهروز نقی زاده - 2914

نام :

بهروز نقی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2914

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×