صنایع مفتولی طلوع سپاهان شیرزادی (شیرزادی ) - 2230

صنایع مفتولی طلوع سپاهان شیرزادی

شیرزادی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع مفتولی طلوع سپاهان شیرزادی

نام مدیر عامل :

شیرزادی

کد کاربری :

f24-2230

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155449070
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

تولیدی سیم مفتول

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها