چت

ابتکار ورق آریا (علیرضا معصوم زاده) - 2122

ابتکار ورق آریا

علیرضا معصوم زاده

50%
جزئیات...
نام شرکت :

ابتکار ورق آریا

نام مدیر عامل :

علیرضا معصوم زاده

کد کاربری :

f24-2122

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133871533 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید قطعات ماشین

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

مشخصات:

خریدار ورق قلع اندود

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

تولید قطعات ماشین

×