شرکت مهندسین نخبگان صنعت بهسا - 1769

شرکت مهندسین نخبگان صنعت بهسا

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت مهندسین نخبگان صنعت بهسا

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1769

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03132747239
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید مخازن

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×