چت

کریمی - 16855

نام :

کریمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-16855

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

خریدار میلگرد

×