چت

عسگری زاده - 1526

نام :

عسگری زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1526

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 07137680932 ، 07137635123 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ورق سیاه مبارکه و تسمه مسی باهنر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مخابرات ایرانیان

×