شهرام بی گناه - 14461

نام :

شهرام بی گناه

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-14461

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات هستیم.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اردبيل ،اردبيل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

مشخصات:

خرید و فروش ضایعات