چت

محمدی (اسپادان آهن) - 13979

نام :

محمدی

نام تجاری :

اسپادان آهن

کد کاربری :

f24-13979

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03131319090
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ضایعات گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×