عزیزی - 13740

نام :

عزیزی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13740

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فلزات آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×