نازنین نجمعی - 13697

نام :

نازنین نجمعی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13697

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قراضه و ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

×