عباس تورنگ - 13629

نام :

عباس تورنگ

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13629

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،سارئ

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)