چت

هرمس بازرگانی (صالح حیدری) - 13562

نام :

هرمس بازرگانی

نام تجاری :

صالح حیدری

کد کاربری :

f24-13562

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

هرمس بازرگانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

شمش و تختال

×