رضاپوری (شرکت ملی حفاری جنوب) - 13341

رضاپوری

شرکت ملی حفاری جنوب

44%
جزئیات...
نام :

رضاپوری

نام تجاری :

شرکت ملی حفاری جنوب

کد کاربری :

f24-13341

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت ملی حفاری جنوب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت ملی حفاری جنوب

×