مهدی تقی زاده - 1329

نام :

مهدی تقی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1329

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03135060 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران نعمت آباد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35060

×