چت

حسین حسینی (آریا سازه) - 13246

نام :

حسین حسینی

نام تجاری :

آریا سازه

کد کاربری :

f24-13246

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آریا سازه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

کرمانشاه ،کرمانشاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×