نام :

حسین حسینی

نام تجاری :

آریا سازه

کد کاربری :

f24-13246

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آریا سازه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

کرمانشاه ،کرمانشاه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید حسین حسینی

مشاهده بیشتر