آگهی های خرید جباری - 13237

ناودانی
03 اسفند، 1400 1 سال پیش

خرید ناودانی

خریدار ناودانی 12 تعداد 5 شاخه هستیم.

تیرآهن (IPE)
03 اسفند، 1400 1 سال پیش

خرید تیر آهن

خریدار تیر آهن 14 تعداد 8 شاخه و تیر آهن 18 تعداد 3 شاخه هستیم.

×