نام :

کوروش فیضی نیا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13214

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین پروفیل جهت صادرات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،آستارا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

صادراتی

فایل های ضمیمه :