چت

مجید عیدی - 13197

نام :

مجید عیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13197

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکاری

×