رضا شمس - 13195

نام :

رضا شمس

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13195

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکار

×