نام :

سیدمرتضی میرشفعیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13175

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

. تولید زیگزال حرارتی و سیم امارتوربندی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،خميني شهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سیم ارماتوربندی .

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید سیدمرتضی میرشفعیان

مشاهده بیشتر