چت

امید یگانه (پروشات) - 12982

نام :

امید یگانه

نام تجاری :

پروشات

کد کاربری :

f24-12982

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پروشات تولید فیلتر صنعتی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید فیلتر صنعتی

×