چت

سهراب محمودی (جک وقالب سازی محمودی) - 12969

سهراب محمودی

جک وقالب سازی محمودی

44%
جزئیات...
نام :

سهراب محمودی

نام تجاری :

جک وقالب سازی محمودی

کد کاربری :

f24-12969

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید جک و قالب شهرکرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید جک

×