چت

مینایی - 12941

نام :

مینایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12941

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید سولفات آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید سولفات آهن

×