نام :

ثناالله براهویی

نام تجاری :

سندبلاست ورنگ

کد کاربری :

f24-12938

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سندبلاست ورنگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-(سندبلاست ورنگ)

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید