نام :

اشراقی

نام تجاری :

شرکت دردانه

کد کاربری :

f24-12926

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت دردانه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت دردانه

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید اشراقی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید