سیدجلال حسینی

شرکت جهش کارا غرب

44%
نام :

سیدجلال حسینی

نام تجاری :

شرکت جهش کارا غرب

کد کاربری :

f24-12876

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت جهش کارا غرب پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت جهش کارا غرب پیمانکاری

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید