چت

رضایی (خریدار ضایعات آهن) - 12825

نام :

رضایی

نام تجاری :

خریدار ضایعات آهن

کد کاربری :

f24-12825

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ضایعات آهن و مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

ايلام ،ايلام

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

×