نام :

نبوتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12818

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدارلوله گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،فومن

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله جدار چاه

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید نبوتی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید