نبوتی - 12818

نام :

نبوتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12818

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدارلوله گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،فومن

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

لوله جدار چاه

×