نام شرکت :

کیمیاگران صنعت پیشه

نام مدیر عامل :

بابک برقی

کد کاربری :

f24-12780

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پژوهش و مشاوره

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پژوهش و مشاوره

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید