چت

حسینی (آریا معدن ارشیا) - 12768

نام شرکت :

حسینی

نام مدیر عامل :

آریا معدن ارشیا

کد کاربری :

f24-12768

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آریا معدن ارشیا تامین کننده مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

×