نام :

رضا کاظمیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12747

وب سایت :

-

ایمیل :

REZAKAZEMIAN1400@GMAIL.COM

تلفن :
کد ملی :

2471650333

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پالایشگاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

هرمزگان ،بندرعباس

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پالایشگاه پتروشیمی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید