چت

اعلام موجودی آسام فولاد راسا - 12732

میلگرد
08 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 08 آذر (کد : 32471)

شرکت آسام فولاد راسا تامین نبشی ناودانی پروفیل و تیر آهن تخصصی انواع ورقها ی گرم و سرد و گالوانیزه و اسید لوله نفتی و گازی شیر صنعتی، اتصالات، فلنچ هاش ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۶ اروپا و مبارکه انبار تهران 09129587010

نبشی
08 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 08 آذر (کد : 32470)

شرکت آسام فولاد راسا تامین نبشی ناودانی پروفیل و تیر آهن تخصصی انواع ورقها ی گرم و سرد و گالوانیزه و اسید لوله نفتی و گازی شیر صنعتی، اتصالات، فلنچ هاش ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۶ اروپا و مبارکه انبار تهران 09129587010

تیرآهن
08 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 08 آذر (کد : 32469)

شرکت آسام فولاد راسا تامین نبشی ناودانی پروفیل و تیر آهن تخصصی انواع ورقها ی گرم و سرد و گالوانیزه و اسید لوله نفتی و گازی شیر صنعتی، اتصالات، فلنچ هاش ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۶ اروپا و مبارکه انبار تهران 09129587010

ورق روغنی (سرد)
08 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 08 آذر (کد : 32468)

شرکت آسام فولاد راسا تامین نبشی ناودانی پروفیل و تیر آهن تخصصی انواع ورقها ی گرم و سرد و گالوانیزه و اسید لوله نفتی و گازی شیر صنعتی، اتصالات، فلنچ هاش ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۶ اروپا و مبارکه انبار تهران 09129587010

ورق گرم (سیاه)
08 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 آذر (کد : 32467)

شرکت آسام فولاد راسا تامین نبشی ناودانی پروفیل و تیر آهن تخصصی انواع ورقها ی گرم و سرد و گالوانیزه و اسید لوله نفتی و گازی شیر صنعتی، اتصالات، فلنچ هاش ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۶ اروپا و مبارکه انبار تهران 09129587010

×