لیلا رضایی

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

44%
نام :

لیلا رضایی

نام تجاری :

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

کد کاربری :

f24-12681

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :