احسان نصر اصفهاني (شركت حمل ونقل بهران كالا) - 12672

احسان نصر اصفهاني

شركت حمل ونقل بهران كالا

46%
جزئیات...
نام شرکت :

احسان نصر اصفهاني

نام مدیر عامل :

شركت حمل ونقل بهران كالا

کد کاربری :

f24-12672

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133878720 ، 03133878721
شناسه ملی :

10260272974

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شركت حمل ونقل بهران كالا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×