چت

جواد زهرایی (کاراکو) - 12610

نام شرکت :

جواد زهرایی

نام مدیر عامل :

کاراکو

کد کاربری :

f24-12610

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133863281 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ساخت قطعات خودرو یی و نظامی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

ساخت قطعات خودرو یی و نظامی

×