نام :

صادق حسین زاده

نام تجاری :

حسین زاده

کد کاربری :

f24-12608

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

دکوراسیون داخلی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،آبادان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

دکوراسیون داخلی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید