چت

علی عبادیان (تهران صنعت) - 12587

نام :

علی عبادیان

نام تجاری :

تهران صنعت

کد کاربری :

f24-12587

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تهران صنعت تولید میلگرد وخرید و فروش تسمه چهار پهلو 09190887371

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تسمه چهار پهلو 09190887371

دسته محصول :

میلگرد

×