نام :

خانم فرمانی

نام تجاری :

تهران دلیک

کد کاربری :

f24-12546

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0215623517
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید پولک استیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید خانم فرمانی

مشاهده بیشتر